Forældreråd

Forældreråd

Forældrerådet består af 3 forældrevalgte medlemmer, 2 suppleanter, afdelingsleder og medarbejderrepræsentant i børnehaven.

I forældrerådsmøder deltager 3 medlemmer, afdelingsleder, medarbejderrepræsentant, 1 fra skolens ledelse og bestyrelse.

Planlagte møder:

Der holdes årligt to møder om foråret og to møder om efteråret. Derudover efter behov.

Punkter fordelt på årets faste møder: Budget, årsplan, børnemiljøvurdering og læreplaner. 

Dagsorden udarbejdes af formand og afdelingsleder i fællesskab.

Forældrerådet forhører sig blandt de øvrige forældre, om der er punkter til dagsordenen

Dagsorden udsendes ca. en uge før mødet

Referat forældrerådsmøde

Referat af Forældrerådsmøde mandag den 16.11.2020 kl. 19-20.30

Deltagere: Mette, Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Dorthe

 

Gennemgang af Forretningsorden

 • Forretningsorden er gennemgået

Forældrerådet konstituerer sig med formand, næstformand og referent

 • Formand: Simon Karkov Skals
 • Næstformand: Benjamin Strøger Tempelaars
 • Referent: Christina Bjørk

Tavshedserklæring

 • Tavshedserklæring er underskrevet, af medlemmerne i forældrerådet

 

 • Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv.leder
  1. Meddelelser fra ledelsen:
   1. Alle børn, både på skole, i SFO og i børnehave er god til at indrette sig under de nye restriktioner, grundet Covid-19.
   2. Børnehaven trænger til maling indendørs, men der skal ses på, om der kan nedsættes arbejdsgrupper af forældre, på max 10 personer, som kan stå for malerarbejdet, samt evt. andet vedligehold udendørs.
 • De kommende store arrangementer på skolen er aflyst. Der er forhåbning om, at næste store arrangement kan blive skolens forårsfest.
 1. I løbet af julemåneden, vil der hver dag være historiefortælling mm. via Facebook, da det fortsat ikke er muligt at samles grundet Covid-19. Luciaoptoget vil ligeledes kunne ses på skolens Facebook.

 1. Meddelelser fra Børnehaven:
  1. Opnormering ved ansættelse af Pernille kan mærkes positivt. Pernille er ansat i en tredelt stilling.
  2. Børnehaven har søgt om, og fået tildelt, en læringsmiljøpædagog, for at få hjælp til nye rutiner og læringsmiljøet.
   1. Der afventes en fælles orientering til personalet, fra læringsmiljøpædagogen.
  3. Der er på nuværende tidspunkt 31 børn i børnehaven. Der starter et nyt barn pr. 1/12-20.
  4. Fødselsdagsgave er ændret, således at alle børn får samme slags ting, når de fylder hhv. 3 år, 4 år og 5 år. Der er indkøbt kasketter, kopper og T-shirts.
   Tidligere fik alle børn en dækkeserviet med billeder fra livet i børnehaven, men disse kan nu ses via børnehavens facebookside.

 • COVID19-institution
  1. Det er fortsat intentionen, at være mest muligt ude.
  2. Børnene har dog også behov for tid, ro og fordybelse i hver deres grupper, udover når der spises.
   Dorthe orienterer om, at det kan være en mulighed, at alle børn kan spise inde og evt. gå ind en halv time før, således at der er mulighed for leg, læring og fordybelse i den enkelte gruppe. Dette er dog endnu ikke besluttet, men skal drøftes på næstkommende personalemøde.
  3. Børnene håndterer godt, at de skal være så meget ude. Der forsøges flere gange ugentlig, at lave indendørsaktiviteter i de enkelte grupper, herunder musik, aktiviteter i gymnastiksalen mm.

 • Budget/Økonomi
  1. Børnehaven har i foråret brugt ekstra penge på rengøring og opnormering af personale. Børnehaven modtager tilskud fra Odense Kommune. Beløbet kendes endnu ikke.
  2. Forældrebetalingen til børnehaven er inkluderet 50,- ekstra pr. barn, som går til fornøjelser for børnene, herunder blandt andet:
   1. Én månedlig maddag, som årligt svarer til ca. 4000,-
   2. Tur til Hollufgård, ca. 2000,-
 • Remida, koster 1000,- for medlemskab årligt, og 500,- for hvert besøg.
 1. Tidligere har også været brugt penge på tur til Elsesminde, Cirkus uge mm.

 2. Børnehaven ønsker, at lave en Fjord og Bælt uge, hvor der den ene dag, vil komme besøg fra Fjord og Bælt centret. Dette har tidligere været en stor succes.
 1. Der er arrangeret videreuddannelse til hele personalegruppen, både på skole og i børnehaven, med fokus på emotionel intelligens, og særligt i relationen til det enkelte barn. Forløbet kører separat i skoledelen og i børnehaven, men samles dog fælles ved afslutningen.
 2. Legehus og skur trænger til udskiftning, men det er der ikke midler til i kommende budgetår.


 • Ny Styrket læreplan
  1. Børnehaven har i løbet af dette år, arbejdet med fokus på Ny Styrket Læreplan. Denne skal være udarbejdet inden 1. januar 2021.
  2. Der er ikke så meget nyt i selve arbejdet, men mere fokus på dokumentation af arbejdet, og dermed bevidstgørelse om hvilke processer man har i spil, i en given situation.
   1. Dermed skal læreplanstemaerne ind i hverdagssituationerne, så man er bevidst om hvilke af disse der er i spil når man f.eks. hjælper et barn overtøj på, hvilket f.eks. kunne være temaer om motorik og sprog.
   2. Ny Styrket Læreplan er et redskab som alle institutioner skal arbejde ud fra, for at sikre refleksion over egen praksis.
    1. Denne skal revurderes hvert andet år.
   3. Hvert 3. år, udarbejdes en børnemiljøvurdering som børnene skal udarbejde med sine forældre, hvilket er et godt redskab til personalet.

 • Tilsyn – Odense Kommune
  1. Der har været tilsyn i børnehaven, foretaget af Odense Kommune
  2. Fokus på særligt 3 ting: sprog, dannelse og tidlig indsats
  3. Ingen anmærkninger eller henstillinger efter tilsynsbesøget
  4. Ved tilsynsbesøget deltog Trine fra ledelsen, Mette fra bestyrelsen, Helene fra personalegruppen, samt Dorthe som børnehaveleder.

 • Tilsyn – hygiejne
  1. Sundhedsplejersken står for dette besøg, og kigger på ting som udluftning hvor børnene sover, håndhygiejne mm.
  2. Lige efter opstart efter corona-nedlukningen vaskede alle børn hænder før og efter frokost, men dette kræver mange ressourcer, hvorfor der kun vaskes hænder FØR frokost.
   1. Dog var dette eneste punkt, som hun havde påtale omkring, da børnene også skal vaske, eller evt. spritte hænder efter frokost, hvor de har haft fingrene i munden.
 • Det aftales, at børnene efter frokost, så vidt muligt vasker hænder og kun i særlige situationer bruger håndsprit.
  1. Fremtidige møder:
   1. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 26/1-2021 kl. 19:00-20:30
   2. Forældrerådsmøde: Tirsdag d. 2/3-2021 kl. 19:00-20:30
 • Forældremøde d. 20/4-2021 kl. 19:00-20:30
 1. Hvordan sikrer vi involvering af de øvrige forældre:
  1. Der laves et opslag ca. 14 dage før på intra, hvor de øvrige forældre, kan komme med tilføjelser til dagsordenen.

Referat af Forældrerådsmøde onsdag d 7. april 2021

STIGE FRISKOLE, SFO
& BØRNEHAVE
Forældrerådsmøde tirsdag d.7.4 2021 kl. 19.30 - 21.30
Deltagere: Trine, Pernille, Benjamin, Christina, Simon, Helene Afbud: Mette
1) Meddelelser – Ledelse, Bestyrelse, Bhv. Leder
- Meddelelser fra Trine:
o Velkommen til Helene, som leder af børnehaven
o Grundet corona, er det fortsat småt med arrangementer
o På denne side af sommerferien skal gerne arrangeres nogle Smukke Fredage – små grupper af forældre, som mødes og løser en opgave, som skal forskønne børnehaven, f.eks. nyt sand i sandkasserne, småreparationer på legepladsen mm.
 Det skal tilmeldes i så god tid, at materialer kan indkøbes.
 Skolen vil være vært med drikkelse og evt. en sandwich
 Opgavernes størrelse: skal kunne løses på en fredag eftermiddag kl. 15-18.30
o Skolens generalforsamling er rykket frem til starten af juni måned, grundet corona.
- Meddelelser fra Helene:
o Mads er ansat i vikariat frem til 1. august
 Mads har ansvaret for udeliv og science læringsmiljø
 Mads er sammen med Helene på grøn gruppe
o Der er lavet stillingsopslag til Helenes gamle stilling på 32 timer, med ansættelse fra 1. august.
o I øjeblikket er der øget fokus på sprogarbejde i børnehaven
 Der arbejdes ud fra SMTTE-modellen
o Der er i børnehaven ’oprettet’ forskellige funktioner, således at det bliver tydeligt hvilken personale, der har ansvaret for hvilket område – funktionerne skifter en gang dagligt:
 Praktisk funktion (skifter ble, finder madpakker, tørre borde af mm.)
 Overbliksvoksen (er blandt børnene – især relevant, når alle, som situationen er nu, er ude samtidig)
 Hjælpe funktion (hjælper hvor der er behov for det)
 Aktivitets funktion (har ansvaret for aktiviteterne der skal igangsættes)
 Processerings-tavle i garderoben skal give et overblik og skabe struktur og forudsigelighed for børn og voksne, ligesom det er hensigten med piktogrammet, som hænger i garderoben.
o Fristen for evaluering af læringsplanerne er rykket frem til 1. juni. Derfor er der fortsat særligt fokus på dette
 Der arbejdes med børneinterviews, som i læringsplanerne vil blive brugt som eksempel på, hvordan der blandt andet arbejdes i børnehaven.
o Børnehaven har fået doneret en stor tromle, som der evt. kan bygges hule i
a. Børnehaven har haft besøg af sælger fra Lekolar, og har valgt nogle ting ud, som skal indkøbes, med øje for fokuspunkterne i læringsplanerne, herunder
i. Digitalt mikroskop, som kan printe billeder ud
ii. Skumklodser
iii. Biltæpper der kan samles på forskellige måder
2) COVID19-institution
- Der er lige kommet nye retningslinjer, men reglerne for daginstitutioner er ikke meget forandret
- Der fortsættes med legetøjs-stationer, således at der kun leges med legetøjet hver 3. dag
- Sandlegetøj er også inddelt i dage, men det som er fremme på den enkelte dag, vaskes midt på dagen
- Det anbefales fortsat, at der kun er én forældre, der henter, og ingen store søskende
3) Budget/Økonomi
- Børnehaven har 2 konti:
o Materiale konto (34.000,- om året)
 Der betales 1000,- om året til Remida, hvor der kan hentes materialer
 2 busture til Hollufgård pr. år (1400,- pr. tur)
 En årlig tur til Bybondegården (uvist om det kan lade sig gøre i år, grundet corona)
o Nyanskaffelser (30.000,- om året)
 Lamineringsmaskine (2500,-)
- Når corona tillader det, plejer der også at være penge i budgettet til at lave en familiedag
4) Forældremøde (20 april)
- Forældremødet udskydes til efter sommerferien
o Mødet skal egentlig ligge i april, men ved særlige omstændigheder, som f.eks. corona-situationen, er det muligt at rykke mødet.
5) Input til årsplan (2021-22) fra forældrerådet
- Der mangler sociale arrangementer, hvor forældrene på tværs af grupperne kan møde hinanden, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, grundet corona-situationen.
o Men dette kunne være en idé til efter sommerferien – evt. den sidste uge i august
- Temaer på et år:
o Science uge
o Grønt flag uge
o Fri for mobberi uge
o Jule uge
o Sansedag
o Fastlavn
o Kunst og kultur (påske)
o Trafikuge
o Fjord og Bælt
- Ønske om en nattøjs-dag – hvor både børn og personale er iklædt nattøj
- Nyt forældrerådsmøde d. 14/6 kl. 19:30
6) Evt.
- Trine er nysgerrig på, om man som forældre i børnehaven føler, at man er en del af det store fællesskab på Friskolen
o Der kan evt. laves rundvisninger på skolen for børn og forældre
- Det drøftes, hvordan det sikres, at alle forældre har følelsen af, at de kan få et ønsket emne drøftet på forældrerådsmøderne
o Alle forældre skal orienteres forud for forældrerådsmødet, således at de har mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal drøftes
- Ønsker til faste punkter på dagsordenen:
o Hvad er der fokus på af læringsplaner
o Hvad rører sig i børnegruppen og eventuelle udfordringer
7) I personalegruppen er der som et nyt tiltag oprettet små korte teammøder én gang om ugen, hvor der drøftes, hvad der skal være særligt fokus på
a. Fokus på kostpolitik – ønske om at denne skal evalueres
b. Denne drøftes på næste forældrerådsmøde
8) Der skal følges op på, hvad status er for søgning af fonde (Pernille)

BT Benjamin Tempelaars Lærer

Benjamin Strøger Tempelaars

Forældrerådsmedlem - Formand

Christina Forælderråd

Christina Bjørk

Forældrerådsmedlem - referent

Iconfinder Silhouette5 216343

Karina Britt Poulsen

Forældrerådsmedlem

Pernille Katuza Lund Petersen 2020

Pernille K. Lund Petersen

Pædagogisk assistent i skole, førskole og børnehave

Trine Juul

Trine Juul

Viceskoleleder

Mette Kaysen

Mette Søndergaard Kaysen

Kasserer

Helene Bendix Rebsdorf

Helene Bendix Rebsdorf

Afdelingsleder børnehaven